top of page

Integritetspolicy

Payap Sweden AB, organisationsnummer 559252-6247 ("Payap","vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

 

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår tjänst och/eller de appar som administreras av Payap ("Tjänsten"). Payap är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

 

All behandling av personuppgifter inom Payap sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

 

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Payap samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är:​

 • Namn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Organisationsnummer

 • Företagsnamn

 • och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

Payap behöver ovanstående uppgifter för att:​

 • Verifiera att du är en fysisk/juridisk person. 

 • Skapa ett konto så att du kan använda Tjänsten.

Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Payap betraktar kontot som påhittat eller ofullständigt och att kontot därför stängs ner.

Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du navigerar i Tjänsten och vilka sidor du har besökt

 • Teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som IP-adress, hårdvarutyp, operativsystem och webbläsarversion

 • Adressuppgifter via offentliga register

 

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register.

 

Ändamål

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten för registrering:

 

 1. För att tillhandahålla Tjänsten och möjliggöra skapandet och administrering av ditt användarkonto. 

 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor.

 3. För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten.

 4. För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten. 

 5. För att kontinuerligt förbättra och utveckla Tjänsten. 

 6. För att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem. 

 7. För att analysera din användning av Tjänsten (t.ex. var du klickar och vilka funktioner du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten.

 8. För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig.

 9. För att kontakta dig via telefon för uppföljning, kundvård och försäljning.

 10. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster.

 11. För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Payaps eller andras rättigheter.

 12. För att fullgöra rättslig förpliktelse.

 

Rättslig grund 

Nedan beskrivs på vilka rättsliga grunder Payap samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges nedan.

 

Fullgöra vårt avtal 

Payap behandlar vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund.

 

Intresseavvägning

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Payaps berättigade intressen, kan Payap behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Payaps kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Payap. 

 

Med "berättigade intressen" avses således vårt intresse att driva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter din användning av Tjänsten. 

 

Vi gör hela tiden vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av vår Tjänst och för att säkerställa att våra Tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken "Dina rättigheter och val" nedan.

Uttryckligt samtycke

Payap kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig.

 

Överföring av personuppgifter till tredje man

Payap kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje man, utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

 

Payap kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Payap kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Payaps räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Payaps leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Payap samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Payap väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Payap i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Payap värnar om din integritet och tillämpar en hög säkerhet för dina personuppgifter. Payap har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

 

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. 

 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation som inte är äldre än 24 månader från det att du upphörde vara kund hos Payap. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Payap behandlar personuppgifter om dig. Om Payap behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Payap rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Payaps administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Payap, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

 

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering 

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. 

 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)

 • Om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direktmarknadsföring med stöd av en intresseavvägning).

 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse.

 

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Payap ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Payap ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att Payap begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Payap får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Payap inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Payaps behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Payaps eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Payap får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Payap inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Payap får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Payap inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Payap samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Payap till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi oss av cookies och liknande spårningstekniker. Läs mer om hur vi använder cookies och liknande i vår Cookiespolicy.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande samt publicera den uppdaterade versionen här:

 

https://www.payap.se/personuppgiftspolicy

 

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Payap Sweden AB

Redaregatan 48

252 36 Helsingborg

E-postadress: support@payap.se

 

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2021-04-01

bottom of page