top of page

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för tillhandahållandet av mjukvara som en tjänst (SaaS) där användningen av mjukvaran kan föregås av ett installationsprojekt som genomförs genom mjukvaruleverantörens försorg.


1. Inledning

Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av i Avtalet namngiven programvara med avtalade funktioner, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av Payap Sweden AB (Payap). Du köper tillgång till Tjänsterna direkt från Payap. Dessa AV gäller mellan Payap och dig och reglerar Payaps skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och användare av Tjänsterna. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitionerna i punkt 17 nedan. Kunden får inte tillgång till Tjänsterna förrän dessa AV har accepterats, vilket sker i samband med signering av Avtalet. Avtalet äger tillämpning från den dag då AV accepterats. AV gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. 

 

2. Meddelanden 

Meddelanden och information om Tjänsterna kan lämnas via Tjänsten, som meddelande i Tjänsternas gränssnitt eller som meddelande via kundportal. Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. Payap kan även sända meddelande via e-post eller dylikt. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Payap. Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet. 


3. Abonnemangsavtal 

Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS), där Kunden inte köper en kopia av mjukvaran på ett fysiskt medium eller dylikt, utan ett abonnemang på Tjänsterna som görs tillgängliga online. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst till Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av Avtalet. Sedvanlig back-up av Kundens användning av Tjänsterna sker genom Payaps försorg. Alla delar av Tjänsterna regleras av Avtalet, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.

 

Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt Avtalet. Betalning av avgifter och uppfyllande av Avtalet är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick som standardtjänster. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande dessa som görs av eller för Payap.

 

Payap förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i någon del av Tjänsterna. Om en sådan modifikation, mot förmodan, permanent sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget omedelbart. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsterna som påverkats. Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Payap dessförinnan. 


4. Nyttjanderätt 

När Kunden köpt ett abonnemang av Tjänsterna och accepterat villkoren i Avtalet, inklusive dessa AV får Kunden rätt att använda Tjänsterna under abonnemangstiden. Kunden kan efter eget val köpa till rätten att använda fler funktioner enligt vid var tid gällande prislista eller avtal. Kunden är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden måste informera Payap omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter. Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna. Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsterna. 

 

5. Personuppgiftsbiträdesavtal 

 

5.1 Behandling av personuppgifter 

Kunden har ansvar för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen samt att det finns laglig grund för behandlingen. Kunden och Payap är överens om att för det fall Payap behandlar personuppgifter för Kundens räkning ska sådan behandling av personuppgifter ske i enlighet med det personuppgiftsbiträdesavtal som bifogas Avtalet (”PUB”) och parterna åtar sig härmed att följa vad som anges däri. Kunden anges i PUB som ”Personuppgiftsansvarig” och Payap som ”Personuppgiftsbiträde”.

 

5.2 Insamling av information 

Payap kan komma att samla in anonymiserad information från våra produkter och tjänster via automatiserade datainsamlingsverktyg. Payap samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag. 

 

6. Prissättning och fakturering 

Abonnemangsavgifter utgår om inget annat anges i Avtalet från och med den månad som Tjänsterna är tillgängliga för användning av kunden och debiteras normalt månadsvis i efterskott. De delar av Tjänsterna som i förekommande fall har en avgift per transaktion eller per anställd debiteras normalt i efterskott. Leverantören har rätt att från och med nytt kalenderår en gång per år höja samtliga avgifter med maximalt nio (9) procent. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Payap. Moms tillkommer på angivna priser. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter. 

 

7. Avtalsperiod och uppsägning 

Om inte annat skriftligen har avtalats gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 90 dagar. Uppsägning av detta Avtal avseende vissa delar såsom enskilda funktioner eller visst antal anställda, ska ske skriftligen och gäller från den sista dagen i den månad som motparten mottog uppsägningen. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte. Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsterna att spärras efter sista aktiva abonnemangsdagen, därefter är åtkomst till databasen endast möjlig med assistans från Payap. I de fall en export av databasens innehåll önskas från Kunden ska detta ske före sista aktiva abonnemangsdagen. Om Kunden önskar hjälp av Payap med att få information i databasen exporterad sker detta mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista. Efter sista aktiva abonnemangsdagen kan Kundens information i Tjänsten komma att raderas och det är Kundens ansvar att spara undan informationen på annat sätt. 

 

8. Upphörande i förtid 

Payap kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal. Payap har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan. 

 

9. Tillgänglighet 

Payap ska tillhandahålla en för kunden säker leverans av Tjänsterna. Tjänsterna är normalt tillgängliga via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Payap och av dem anlitade leverantörer har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om Payap anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Oplanerade driftstopp kan förekomma. I den mån Payap är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftstopp, ska Payap skyndsamt åtgärda felet. 

 

10. Säkerhet 

Payap är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder liksom backuplösningar.

 

11. Support m m 

Support tillhandahålls kostnadsfritt helgfria vardagar mellan kl. 9-17. Vid prenumeration av utökade tjänster enligt separat avtal gäller villkoren i sådant särskilt avtal.

12. Immateriella rättigheter 

Payap - eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom. Payap gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna. Villkoren i Avtalet gäller för mjukvara från en tredje part som tillhandahålls av Payap eller om sådan mjukvara utgör en del av eller levereras i anslutning till Tjänsterna, om inte särskilda eller tillkommande licensvillkor har tillhandahållits med mjukvaran. Om Kunden gör intrång i Payaps eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider mot Avtalet, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden bekräftar att Payap kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att Payap eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt Avtalet. 

 

13. Ersättning 

Payap skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsterna enligt Avtalet är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela Payap om sådant krav. Payap skall, i den mån Payap är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Payap på Payaps bekostnad och att Payap får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. Payap får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens Konto för Tjänsterna mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för Licensperioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter. Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot Avtalet eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av Payap. 

 

Kunden skall försvara Payap mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på att Kundens Data, eller användande av Tjänsterna är i strid med Avtalet, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Payap skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Payap för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Payap enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Payap samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Payap från allt ansvar. 

 

14. Garanti och garantibegränsning 

Payap garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Payap är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk. Payap garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Vidare skall noteras att användning av Internet för att använda Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras av Payap, och att Payap inte har kontroll över Internet. Payap är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. Payap skall vidta alla rimliga åtgärder som bedöms lämpliga för att åtgärda och undvika sådana händelser, dock garanterar Payap inte att avbrott inte äger rum. Payap är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster. Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, skall Payap korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad i enlighet med vad som anges i dessa AV. Payap åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna, så snart det är möjligt. Payap förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Payap är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/ åtgärd. Tjänsterna levereras i befintligt skick och varken Payap eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i AV har gjorts med avseende på Tjänsterna, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges i AV. Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Payap som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl för kunden. Payap är inte ansvarig för sådana webbsidor. Om någon del av Avtalet befinns vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften. 

 

15. Ansvarsbegränsning 

Payap är inte i något fall ansvarig för innehållet i, förlust av eller äganderätten till Data. Payap är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare. Om Payap hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av Avtalet, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, merarbete för Kundens personal, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. Payaps ansvar enligt Avtalet är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12-månadersperiod skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 12 månaders Abonnemangsavgifter erlagda för Tjänsterna under samma period. Varken Payap eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Payaps eller Kundens kontroll. För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen av dem ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Payap från att uppfylla instruktioner från Kunden eller Payaps skyldigheter enligt Avtalet, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. Payap är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på Payap. Även om Payap kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsterna, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att Payap inte kan garantera, och inte heller garanterar, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. Payap har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data. 

 

16. Avtalande parter och gällande lag 

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av Avtalet eller användning av Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas av allmän domstol, med Helsingborgs tingsrätt som forum i första instans. 

 

17. Definitioner 

Data: All data som Överförs av Kunden till Tjänsten när Kunden använder Tjänsten i syfte att behandlas av Tjänsten. 

Databehandling: Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av Payap enligt Kundens instruktioner eller på annat sätt i avsikt att leverera Tjänsterna till Kunden. 

Kund: Den juridiska eller fysiska person som specificeras på fakturan från Payap och som ingår avtal med Payap baserat på Avtalet.

bottom of page